Hoe kan ik mij inschrijven?


Zelf je inschrijving voorbereiden of klaar maken.

Als kandidaat-huurder word je geacht een uitgebreide keuze te maken binnen het patrimonium. In functie van je specifieke gezinssamenstelling kan je op het keuzeformulier aanduiden voor welke locaties je voorkeur uitgaat. Je kan hierbij ook je voorkeur van type woongelegenheid opgeven.

De huisvestingsmaatschappij zal een te beperkte voorkeur weigeren als die een toewijzing onmogelijk zou maken! De keuze die je maakt, dient dus voldoende groot te zijn. Je moet in elk geval kiezen voor locaties met reeds verhuurde woongelegenheden. Enkel en alleen kiezen voor projecten in opbouw is onmogelijk!

Je kan ook de maximale huurprijs (dit is de huurprijs exclusief eventuele huurlasten) opgeven die je wenst te betalen.

Toelichting

In de “Infobrochure voor kandidaat-huurders” vind je meer informatie over de huidige voorwaarden en de keuzeverfijning.

Je inschrijvingsformulieren invullen

Hieronder vind je de inschrijvingsbundel om je kandidaat te stellen voor een sociale woning. Je kan een papieren exemplaar bekomen op het kantoor van de huisvestingsmaatschappij.

De inschrijvingsbundel bestaat uit:

  • Het aanvraagformulier
  • Het formulier ‘controle eigendomsvoorwaarden’
  • het document “Privacy: welke informatie heeft Maaslands Huis cvba so?”

Probeer de beschikbare documenten zelf vooraf zo volledig mogelijk in te vullen. Breng het nadien, samen met alle gevraagde bijlagen, persoonlijk binnen op de dienst kandidaat-huurders. Je dossier zal dan direct op de volledigheid gecontroleerd worden en indien nodig zal je verder geholpen worden met de inschrijving.

Onvolledige dossiers worden steeds geweigerd en terugbezorgd aan de kandidaat-huurder.

Breng de juiste documenten mee naar ons kantoor.

Je moet verschillende documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven.

Je identiteitskaart (paspoort)
Breng (een fotokopie van) de identiteitskaarten van alle gezinsleden boven de 18 jaar mee.

Het aanvraagformulier
Vanaf 1 januari 2020 gelden de inschrijvingsvoorwaarden enkel voor de toekomstige referentiehuurder en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen. Het zijn deze personen die het aanvraagformulier dienen te ondertekenen.

Op dit formulier kan je aangeven wat de maximale huurprijs is die je wil betalen. Dit is een belangrijk formulier om te kunnen inschrijven.

Als je langskomt, overlopen we dit formulier samen.

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig? 
Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

Geen eigendom
Je moet een verklaring op erewoord invullen. 

Inkomen
Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen.

Vanaf 1 januari 2020 kijken we alleen nog naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van de toekomstige referentiehuurder en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen. We kijken ook na of je dat jaar nog andere inkomsten ontving, zoals bijvoorbeeld een leefloon. Met het inkomen van de andere gezinsleden houden we geen rekening.

Voor het bepalen van het inkomen wordt de som gemaakt van het gezamenlijk belastbaar inkomen en afzonderlijk belastbare inkomsten, het leefloon, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met handicap en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling. Deze laatste inkomens uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling kunnen niet door ons opgevraagd worden en zou door jou aan ons bezorgd moeten worden.

Ik wil huren Hoe kan ik mij inschrijven