Ik krijg een woning aangeboden


 

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten wat je beslist.

Moet ik de aangeboden woning aanvaarden?


 

Ik aanvaard de woning

Vind je de woning goed? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

 • We controleren opnieuw of je aan alle voorwaarden voldoet;
 • We berekenen de huurprijs en de waarborg;
 • We maken een huurcontract;
 • Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je hierbij helpen als het nodig is;
 • We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt, we de plaatsbeschrijving maken, … .

Ik aanvaard de woning niet

Vind je de woning niet goed? Dan weiger je ze. Misschien heb je een heel goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen. Meld dat dan op papier aan ons. Zonder (goede) reden kan je een aanbod maar één keer weigeren.

Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden.

Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw achteraan de wachtlijst terecht.

Grondige redenen voor weigering

Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis of je staat voor een gezinshereniging… .

Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Niet reageren is geschrapt worden!

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.

Hoeveel huur betaal ik?


Nieuwe huurprijsberekening vanaf 1 januari 2020

Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we nog steeds naar je inkomen, je gezin en je woning. De huurprijzen worden berekend op basis van de ons beschikbare gegevens.

Reële huur = 1/55ste referentie-inkomen – gezinskorting – patrimoniumkorting + energiecorrectie

Je betaalt nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet.

Inkomen

Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden. M.a.w. inwonende (groot)ouders vanaf 65 jaar, gezinsleden met een invaliditeit, kinderen vanaf 18 jaar, … tellen vanaf 1 januari nu wel mee voor de nieuwe huurprijsberekening. Enkel het inkomen van kinderen waarvoor u nog kinderbijslag ontvangt, tellen we niet mee.

Daarnaast kijken we vanaf 1 januari 2020 naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. Dat noemen we het referentie-inkomen. Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar.

Voor het bepalen van het inkomen wordt de som gemaakt van het gezamenlijk belastbaar inkomen en afzonderlijk belastbare inkomsten, het leefloon, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling. Deze laatste inkomens uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling kunnen niet door ons opgevraagd worden en zou door jou aan ons bezorgd moeten worden.

Het inkomen van alle meerderjarige gezinsleden worden meegerekend aan 100%, maar voor de huurprijsberekening worden de volgende uitzonderingen voorzien:

-het inkomen van gezinsleden die nog kinderbijslag genieten wordt 100% vrijgesteld;

-het geïndexeerde referentie-inkomen van de familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de huurder die erkend zijn als ernstig gehandicapt, wordt in 2020 met 11.148,38 euro verminderd. De vrijstelling geldt per familielid van de eerste, tweede en derde graad van de huurder dat erkend is als ernstig gehandicapt. Als de vrijstelling groter is dan het referentie-inkomen van het familielid, wordt ze wel begrensd tot het referentie-inkomen van dat familielid. Het vrijgestelde bedrag komt overeen met het geïndexeerde bedrag voor een categorie B als vermeld in artikel 6, §1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, zoals geldig in september voorafgaand aan de toepassing (september 2019).

Solidariteitsbijdrage

Als jij en jouw gezin meer verdienen dan de inkomensgrenzen, dan betaal je een iets hoger aandeel. Voor de berekening van deze solidariteitsbijdrage kijken we naar de inkomensgrenzen.

De inkomensgrenzen voor 2020 zijn:

 • voor een alleenstaande: 25.317 euro
 • voor een alleenstaande met een handicap: 27.438 euro
 • voor een gezin: 37.974 euro. Per persoon ten laste tel je er 2.123 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap.

Verdien je minder dan de inkomensgrens?
Dan verandert er niets. We delen jouw geïndexeerde inkomen nog altijd door 55.

Verdien je meer dan de inkomensgrens?
Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen (berekend voor het hele gezin) door 54, 53 of 52.

Gezinssamenstelling

Voor ieder minderjarig kind, of kind dat geniet van een kinderbijslag of een wezentoelage, dat in de sociale huurwoning is gedomicilieerd, en voor iedere persoon die erkend is als ernstig gehandicapt of erkend was als ernstig gehandicapt op het ogenblik van pensionering, wordt een korting van 19 euro toegekend.

Familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de huurder die een ernstige handicap hebben, krijgen een dubbele gezinskorting . Het betreft hier dan de familieleden die niet-kinderbijslaggerechtigd zijn.

Marktwaarde

Je huurprijs hangt af van je inkomen maar ook van de marktwaarde van jouw woning. Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning aan de hand van een nieuw schattingsmodel van de Vlaamse overheid, de sociale huurschatter.

Om de waarde te bepalen kijken we o.a. naar de ligging, het aantal slaapkamers, het bouwjaar, het woningtype (appartement of woning), bebouwingstype (gesloten bebouwing, half-open bebouwing, appartement op verdiep, appartement gelijkvloers, …), aantal bouwlagen, terras of tuin, verwarmingstype, aanwezigheid van een lift of niet, bruto woonoppervlakte, parkeervoorzieningen, toestand m.b.t. beglazing, dakisolatie, ….

Woningkwaliteit – patrimoniumkorting

Bij sommige woningen is een extra korting op de huurprijs mogelijk. Hoeveel die korting is, hangt af van de marktwaarde van de woning. Is de marktwaarde van uw woning laag, dan krijgt u een hogere korting.

Energiecorrectie

Als Maaslands Huis extra geld heeft geïnvesteerd om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Vanaf 2020 dient u een vergoeding, de energiecorrectie, te betalen voor deze energiebesparende investeringen. Meestal gaat het hierbij om recent gebouwde en gerenoveerde woningen. Deze bijdrage is altijd lager dan het bedrag dat je uitspaart in je energieverbruik.

Als dit voor uw woning het geval is, dan staat deze energiecorrectie apart op uw huurberekening.

Extra huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,… .

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze sociale huisvestingsmaatschappij als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).

Goed om weten

Je betaalt nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning en nooit minder dan de minimale huurprijs. Deze zal nooit lager liggen dan:

 • 126 euro voor een woning met lage marktwaarde (tot 283 euro);
 • 252 euro voor een woning met hoge marktwaarde (boven 736 euro).

Hoeveel waarborg betaal ik?


Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen.

Je krijgt deze waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden hebt of de woning beschadigde.

De waarborg bedraagt in principe maximaal twee maanden basishuurprijs, met een maximum van 1001 euro in 2020.

Tijdelijk huurcontract


Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na:

 • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen;
 • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur.

Ik wil huren Ik krijg een woning aangeboden