Kom ik in aanmerking?


Inschrijving in register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres.

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Iedereen van je gezin die ouder is dan 18 jaar, moet het inschrijvingsformulier ook ondertekenen. Dat wil dus zeggen: jij als hoofdhuurder, je man of vrouw, kinderen en andere gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar.

Er zijn twee uitzonderingen.

 • Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs van de dienst die jou begeleidt binnenbrengen.
 • Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.

Inkomen

Om ingeschreven te kunnen worden, mag het gezinsinkomen van de kandidaat-huurder (en de gehuwde, wettelijke of feitelijke partner die ook in de sociale woning wil wonen), in het “referentiejaar” een bepaald bedrag niet overschrijden : 

 • 25.317 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste;
 • 27.438 euro voor een alleenstaande gehandicapte;
 • 37.974 euro, vermeerderd met 2.123 euro per persoon ten laste, voor anderen.

Als persoon ten laste worden beschouwd de als ernstig gehandicapt (> 66 %) erkende gezinsleden, de kinderen jonger dan 18 jaar en de andere kinderen waarvoor kinderbijslag wordt uitbetaald.  Het gaat hierbij om inwonende kinderen of kinderen die op regelmatige basis bij de ouder verblijven (via verklaring op eer “VERBLIJF OP REGELMATIGE BASIS”).

Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen is de som van de volgende inkomsten, ontvangen in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft (=referentiejaar):

 • a) het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;
 • b) het leefloon;
 • c) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
 • d) de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling;

Wanneer de kandidaat zich in 2020 wenst in te schrijven, wordt het gezinsinkomen van 2018 in aanmerking genomen (aanslagjaar 2019). Dit inkomen wordt eerst vermenigvuldigd met 1,0187 (= indexatie) en vervolgens vergeleken met bovenvermelde inkomensgrenzen. Is dit aanslagbiljet nog niet beschikbaar dan wordt het gezinsinkomen van 2017 in aanmerking genomen (aanslagjaar 2018). Dit inkomen wordt eerst vermenigvuldigd met 1,0354 (= indexatie) en vervolgens vergeleken met bovenvermelde inkomensgrenzen.

Concreet betekent dit dat het niet-geïndexeerde gezinsinkomen van 2018 (zoals het op uw aanslagbiljet vermeld staat) niet hoger mag liggen dan:    24.852 euro (alleenstaande zonder persoon ten laste),
                     26.934 euro (alleenstaande gehandicapte) of
                     37.276 euro + 2.084 euro per persoon ten laste (anderen).

 

Concreet betekent dit dat het niet-geïndexeerde gezinsinkomen van 2017 (zoals het op uw aanslagbiljet vermeld staat) niet hoger mag liggen dan:    24.452 euro (alleenstaande zonder persoon ten laste),
                      26.500 euro (alleenstaande gehandicapte) of
                      36.676 euro + 2.050 euro per persoon ten laste (anderen).

Als de persoon die zich wil inschrijven, geen referentie-inkomen heeft, neemt de verhuurder het huidige inkomen in aanmerking. Als het referentie-inkomen de vermelde grens overschrijdt, wordt de persoon toch ingeschreven als het huidige inkomen onder die grens ligt

Volgende inkomsten worden niet in aanmerking genomen:

 • De inkomsten van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag ontvangen
 • De inkomsten van gezinsleden die niet mee zullen verhuizen naar de sociale woning.

Eigendom

Je kunt je niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

In bepaalde gevallen dien je de woning in kwestie te vervreemden binnen het jaar na de toewijzing van een sociale woning. Bij vragen kan je ons contacteren en dan bekijken we je dossier samen.

Taalkennisvereiste

OPGELET: Vanaf 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken.

Heb je het basisniveau Nederlands niet na 1 jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder je een geldboete opleggen en krijg je, indien nodig, een nieuwe termijn waarbinnen je het basisniveau moet behalen.

Ik wil huren Kom ik in aanmerking