Vraag en antwoord


Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.
Wanneer u klikt op een vraag krijgt u eerst een kort antwoord op deze vraag.
Waar mogelijk geven we u ook graag nog meer informatie.
Indien u deze informatie wenst, klikt u op ‘meer weten’ aan het einde van het korte antwoord. 

Nog vragen of graag nog meer informatie?
Contacteer dan uw huisvestingsmaatschappij. Zij helpen u verder.

 

Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning ?

Om huurder van een sociale woning te worden moet u zich kandidaat stellen bij een huisvestingsmaatschappij.

U moet dan wel voldoen aan de volgende inschrijvingsvoorwaarden:

 1. meerderjarig zijn. Ook minderjarige ontvoogde personen of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst komt in aanmerking;
 2. voldoen aan de inkomensvoorwaarde Meer weten?
 3. voldoen aan de eigendomsvoorwaarde Meer weten?
 4. ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister in België. Meer weten

OPGELET: Vanaf 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Indien men niet beschikt over dit niveau kan men contact opnemen met de organisaties die het Vlaamse integratie– en inburgeringsniveau uitvoeren.

Welke papieren heb ik nodig om mij in te schrijven?

U bezorgt volgende documenten aan de huisvestingsmaatschappij:

 1. Het ingevulde inschrijvingsformulier.
 2. Een (kopie van uw) identiteitskaart of paspoort.
 3. Uw belastingsbrief 2016 (inkomsten 2015) of een bewijs van een ander gezinsinkomen Meer weten?

Indien van toepassing:
– een attest + 66% invaliditeit;
– een bewijs van bezoekrecht (vonnis, minnelijke regeling, …);
– een bewijs dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is (rechtbank, advocaat, notaris, …).

Welk aanbod aan sociale huurwoningen is er?

Er zijn huizen en appartementen, evenals grote en kleine woningen. Sommigen woningen hebben ook een tuin of terras. Er zijn woningen met (ondergrondse) garage, carport of parkeerplaats.
Er zijn appartementen met of zonder lift.

Let op: hoe meer u uw keuze beperkt, hoe langer de wachttijd!
Hoe lang moet ik wachten?

Wanneer u bent ingeschreven, kan u enkel afwachten tot u een woning aangeboden krijgt.

De wachtperiode kan sterk variëren naargelang het aanbod in de gemeente en het aantal kandidaat-huurders dat op de wachtlijst staat.

U hebt er alle belang bij om een zo ruim mogelijke keuze te maken. Bespreek bij uw inschrijving zeer goed alle mogelijkheden.

Kan ik na de inschrijving mijn keuzes nog wijzigen?

De huisvestingsmaatschappij schrijft elke twee jaar haar kandidaten aan om na te gaan of de kandidaten nog geïnteresseerd zijn, of alle kandidaten nog voldoen aan de voorwaarden en of hun situatie nog dezelfde is als bij de inschrijving.
Dit schrijven heet de ‘actualisatie’.  U kan uw keuzes wijzigen op:

1. Dit actualisatiemoment dat om de twee jaar plaatsvindt 

2. Indien u hiervoor een gegronde reden heeft die nog niet bekend was bij de oorspronkelijke 
    inschrijving, bijvoorbeeld:

 • Een wijziging in uw gezinsamenstelling (bijvoorbeeld een extra kind of een andere inwonende persoon)
 • Een verandering in uw fysieke omstandigheden (invaliditeit,…)
 • Een wijziging van de situatie die een invloed heeft op de voorrangsregels zoals bijvoorbeeld de onbewoonbaarheid van de woonst of de onteigening van een woonst. Meer weten?
Hoe lang blijft mijn inschrijving geldig?

Om de twee jaar wordt de wachtlijst nagekeken. Iedere kandidaat-huurder krijgt dan van de huisvestingsmaatschappij een brief en wordt gevraagd om een aantal gegevens opnieuw te bezorgen.

Opgelet ! Het is belangrijk dat u deze brief beantwoordt !

Kandidaat-huurders die niet tijdig reageren worden van de wachtlijst geschrapt.
Wanneer u geschrapt wordt, kan u zich opnieuw kandidaat stellen.

Wat moet ik doen als mijn adres of mijn gezinssamenstelling verandert?

Een kandidaat-huurder moet elke verandering (adres, gezinssamenstelling) binnen één maand doorgeven aan de huisvestingsmaatschappij.

Wanneer uw gezin groter of kleiner wordt, kan dit invloed hebben op de grootte van de woning die u kan krijgen.

Uw gezinssamenstelling kan wijzigen door personen die komen inwonen, bijvoorbeeld door huwelijk of samenwonen of door een geboorte. Uw gezin kan kleiner worden wanneer kinderen of familieleden het huis verlaten of overlijden.Verwittig dan onmiddellijk de huisvestingmaatschappij!

Hoe gebeurt de toewijzing van een sociale huurwoning ?

Bij het toewijzen (toekennen) van een sociale woning wordt rekening gehouden met een aantal regels. Deze regels worden toegepast in de volgorde zoals hieronder beschreven:

 1. de rationele bezetting: u krijgt slechts een woning toegewezen die overeenkomt met de grootte van uw gezin;
 2. verplichte voorrangregels: sommige mensen krijgen voorrang door de specifieke situatie waarin ze verkeren;
 3. optionele voorrangsregels: bewoners van de gemeente of van het werkgebied krijgen soms voorrang;
 4. gemeentelijke toewijzingsreglementen;
 5. datum van inschrijving of keuze.

Meer weten?

OPGELET: Vanaf 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Indien men niet beschikt over dit niveau kan men contact opnemen met de organisaties die het Vlaamse integratie– en inburgeringsniveau uitvoeren.

Kan de huisvestingsmaatschappij mij schrappen van de wachtlijst ?

Uw inschrijving als kandidaat-huurder wordt in de volgende gevallen geschrapt:

 1. als u een sociale woning, die u werd aangeboden, hebt aanvaard;
   
 2. als bij het aanbod van een sociale woning blijkt dat u niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
   
 3. als u onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens te kwader trouw hebt afgelegd;
   
 4. als u dit zelf vraagt;
   
 5. wanneer u tweemaal ongegrond weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief van de huisvestingsmaatschappij waarin zij u een woning aanbiedt die beantwoordt aan uw keuze qua ligging, type en maximale huurprijs. 
   

Elke kandidaat-huurder ontvangt om de 2 jaar een brief om na te gaan of de interesse nog bestaat, of de kandidaat-huurder nog voldoet aan de voorwaarden en of de gezinssituatie nog dezelfde is als bij de inschrijving. Dit heet de ‘actualisatie’.Uw kandidatuur wordt geschrapt

 • als u op dit moment niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde
 • als u niet of niet tijdig reageert op de brief en op de herinneringsbrief die u in hiervoor werden toegestuurd. U krijgt minimaal een maand de tijd om te reageren op deze brief en minimaal 15 kalenderdagen de tijd om te reageren op de herinneringsbrief.
Wat gebeurt er als ik aan de beurt ben voor een sociale woning ?

Wanneer u aan beurt bent voor een sociale woning ontvangt u een brief. Daarin staat wat u moet doen en welke papieren u nog moet bezorgen.

Er wordt gecontroleerd of u nog voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (meer weten?).  Als u de aangeboden woning ongegrond weigert of als u niet reageert op de toewijzingsbrief is dit uw eerste weigering.

Het zal minimum drie maanden duren voor u weer een toewijzing kan krijgen, tenzij u dit anders vraagt.  Bij een tweede ongegronde weigering of bij het voor de tweede keer niet reageren wordt u als kandidaat geschrapt.

Als u de woning aanvaardt, wordt u huurder en bent u geen kandidaat-huurder meer. Indien u een andere woning wenst, moet u zich opnieuw inschrijven.

OPGELET: Vanaf 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Indien men niet beschikt over dit niveau kan men contact opnemen met de organisaties die het Vlaamse integratie– en inburgeringsniveau uitvoeren.

Mag ik een woningaanbod van de huisvestingsmaatschappij weigeren?

Bij uw inschrijving geeft u uw voorkeur door qua ligging, woningtype en maximale huurprijs.
Indien u een toegewezen woning niet wenst te huren, mag u één keer de woning ongegrond weigeren. U blijft kandidaat op de wachtlijst.

Opgelet : Sommige kandidaten met voorrang verliezen bij een eerste weigering hun voorrang.

Het gaat om de kandidaat-huurder die voorrang had omdat hij:

 • woont in een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen;
 • woont in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard.

U wordt geschrapt van de wachtlijst als u tweemaal ongegrond weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief waarin u een woning wordt aangeboden die beantwoordt aan uw keuze.

Opgelet : Bij de eerste ongegronde weigering van een woning, verliest u uw recht op de huurpremie! Voor meer info: www.wonenvlaanderen.be.

Contacteer de huisvestingsmaatschappij voor meer informatie.

Wat indien ik feitelijk gescheiden ben?

Uw inkomen (inkomensvoorwaarde) en eigendomssituatie (eigendomsvoorwaarde) worden bekeken.

Ik wil huren Vraag en antwoord