Klachtenprocedure


Heb je een klacht over onze werking?

Een huurder, een kandidaat-huurder of elke persoon, die in aanraking komt met de huisvestingsmaatschappij, kan een klacht indienen bij deze laatste.

De klacht moet betrekking hebben op een door de huisvestingsmaatschappij al dan niet verrichte prestatie.

De huisvestingsmaatschappij behandelt elke klacht op voorwaarde dat:

 • de identiteit en het adres van de klager bekend is;
 • de klacht een duidelijke omschrijving bevat van de feiten waartegen het gericht is.

De huisvestingsmaatschappij behandelt een klacht NIET indien:

 • er reeds eerder een klacht is ingediend en deze conform het klachtendecreet werd
  behandeld;
 • het gaat over feiten die meer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben
  plaatsgevonden;
 • als alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden niet werden
  aangewend of wanneer een jurisdictioneel beroep over de klacht aanhangig is (bv. bij
  vrederechter);
 • de klacht kennelijk ongegrond is (wanneer de klacht bv. elke grondslag mist en meteen duidelijk is dat de huisvestingsmaatschappij geen fout heeft gemaakt);
 • de klager geen belang kan aantonen.

Klachten moeten betrekking hebben op :

 • foutieve handelingen of prestaties van Maaslands Huis in een concrete situatie;
 • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie door Maaslands Huis in een bepaalde situatie;
 • het afwijken van werkwijzen die door Maaslands Huis zelf werden vastgelegd;
 • het foutief of niet correct toepassen van bestaande regelgeving.

Hieronder vind je het klachtenformulier dat je kan gebruiken om een klacht in te dienen. Het ingevulde klachtenformulier kan je ook via mail indienen bij onze klachtenbehandelaar: info@maaslandshuis.be

Meldingskaart

Over ons Klachtenprocedure