Privacy disclaimer


BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Persoonsgegevens die je aan Maaslands Huis overmaakt, zullen gebruikt worden voor ons klantenbestand, algemene briefwisseling en het verzenden van nieuwsbrieven of informatie over activiteiten. Je persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Verschillende woonorganisaties houden informatie over jou bij. Meestal gebruiken ze deze informatie om na te kijken of je ergens recht op hebt of om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over jou opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om jouw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die je beschermt.

Meer weten over privacy in sociale huisvesting?

Wilt u weten aan wie de huisvestingsmaatschappijen uw informatie wel mogen doorgeven en waarom? Dan kunt u dit nalezen op de webpagina over privacy binnen de sociale huisvesting en hieronder op onze Privacy Disclaimer

 

Privacy Disclaimer

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN.

DOOR U EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN GAAT U AKKOORD MET DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN.

GELIEVE U GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE ER IS OPGENOMEN, INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.

Uitgever

De uitgever van deze website is:

Maaslands Huis cvba so
Langstraat 31
3630 Maasmechelen

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. cvba so Maaslands Huis geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Bij het vaststellen van onjuistheid kan u contact opnemen met Maaslands Huis via info@maaslandshuis.be of 089/76 09 21.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicatie en gegevens komen toe aan de cvba so Maaslands Huis. Gelieve u te onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen van deze informatie, publicaties of gegevens, verboden.

E-mail: Vrijwarringsclausule

Deze e-mail (en zijn bijlagen) kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u deze e-mail per vergissing zou ontvangen, vragen wij u ons te verwittigen per telefoon of e-mail en hem te vernietigen zonder hem kenbaar te hebben gemaakt aan enige derde. De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbinden niet noodzakelijk  cvba so Maaslands Huis tenzij dit bevestigd wordt d.m.v. een terzake geldig ondertekend document van cvba so Maaslands Huis.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via je browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

Bescherming persoonlijke levenssfeer

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.
Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, m.n. EU/2016/679 van 27/04/2016 (inwerking getreden op 25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we inzamelen, nemen we op in de bestanden van Maaslands Huis. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders of kopers mogelijk te maken, om de concrete huur- of koopvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Bij Maaslands Huis springen we heel omzichtig om met klantgegevens. We behandelen alle klantgegevens als strikt vertrouwelijke informatie, met het uiterste respect voor uw privacy.
We verkopen geen gegevens aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen Maaslands Huis, tenzij dat wettelijk geregeld is via een ‘machtiging’. U kunt op de website van de VMSW nalezen aan wie de VMSW, Maaslands Huis en andere woonorganisaties uw gegevens wél mogen doorgeven via ‘machtiging’ en waarom.

U heeft altijd het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kan de gegevens ook aanpassen of laten verwijderen. U kunt ons daarvoor een e-mail sturen met concrete instructies via gdpr@maaslandshuis.be.

Voor alle bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
Indien u een bepaald moment meent dat Maaslands Huis uw privéleven schendt, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Mail: contact@apf-gba.be).

CRANIUM Belgium NV, met zetel te Excelsiorlaan 43, 1930 ZAVENTEM, is de DPO (Data Protection Officer) van Maaslands Huis. De functionaris voor gegevensbescherming is Stéphanie Gassanova .

Over ons Privacy disclaimer